Het verkrijgen van een niet-lucratieve verblijfsvergunning

JURIDISCH RAPPORT OVER VEREISTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE NIET-LUCRATIEVE VERBLIJFSVERGUNNING VOOR BRITSE BURGERS

* Let op: Amendement 2023 -

Laatste wettelijke vereisten om in aanmerking te komen voor een niet-lucratief visum in dit jaar 2023.

De economische omstandigheden zijn gebaseerd op de I.P.R.E.M.-index die elk jaar wordt gepubliceerd.

De maandelijkse I.P.R.E.M. dit jaar 2023 is €600,00 dus als we deze vermenigvuldigen met 12 maanden krijgen we de jaarlijkse I.P.R.E.M. index van €7.200,00.

De minimale economische middelen om te bewijzen zijn 400% van de jaarlijkse I.P.R.E.M. dus dit betekent dat je een jaarlijks bedrag van €28.800,00 (pensioenen, sparen, etc.) moet aantonen.

Voor elk gezinslid dat economisch afhankelijk is van de eerste aanvrager is het jaarlijkse bewijsbedrag € 7.200,00.

Wanneer u de verlenging aanvraagt, zijn deze cijfers het dubbele omdat de verlenging voor twee jaar is. Dit betekent dat het minimumbedrag voor een eerste aanvrager € 57.600,00 zou zijn en het minimumbedrag voor elk gezinslid dat economisch afhankelijk is van de eerste aanvrager € 14.400,00.


* Let op: Amendement 2022 - Een wijziging van het IPREM met een nieuw bedrag van 27.792,96 € voor de aanvrager. Voor de ondersteuning van elk van hun gezinsleden zou het jaarlijkse bedrag 6.948,24 € bedragen voor elk gezinslid dat economisch afhankelijk is van de aanvragers. *

1.- Toepasselijk recht.

. Organieke wet 4/2000 van 11 januari betreffende de rechten en vrijheid van buitenlanders in Spanje en hun sociale integratie.

. Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie.

. International Health Regulations van de Wereldgezondheidsorganisatie vanaf 2005.

2.- Wettelijke status van Britse burgers in Spanje vanaf 1 januari 2021.

We moeten onderscheid maken tussen de situatie van Britse burgers die vóór 31 december 2020 in Spanje woonden en die burgers die op dat moment nog niet in Spanje woonden.

. Voor Britse burgers die kunnen aantonen dat ze voor die datum al in Spanje woonden, door middel van een volkstellingscertificaat of door middel van een huurcontract geregistreerd bij de Junta de Andalusia, is de situatie hetzelfde als vorig jaar en kunnen ze daarom onder dezelfde voorwaarden als voorheen een verblijf in Spanje blijven aanvragen. Deze burgers kunnen net als voorheen in Spanje blijven wonen. De communautaire certificaten die eerder werden verleend, zijn nog steeds geldig, hoewel de autoriteiten aanbevelen dat ze worden vervangen door de nieuwe T.I.E.-kaarten die biometrische parameters bevatten.

. Voor Britse burgers die vóór 1 januari 2021 niet in Spanje woonden of die niet kunnen bewijzen dat ze vóór die datum in Spanje woonden, zal er het Algemene Vreemdelingenregime van Spanje van toepassing zijn. Deze burgers kunnen ervoor kiezen om in Spanje te verblijven voor een kort verblijf voor een periode van maximaal 90 opeenvolgende of niet-opeenvolgende dagen binnen een periode van zes maanden of een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen. Dit juridische rapport wordt verwezen naar de vereisten, procedure en documentatie die moeten worden verstrekt om een tijdelijke verblijfsvergunning zonder winstoogmerk in Spanje te verkrijgen, die we hieronder uiteenzetten:

- Wettelijke vereisten om de niet-lucratieve verblijfsvergunning in Spanje te verkrijgen

De wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan om de genoemde vergunning in Spanje te verkrijgen, zijn de volgende:

 • Geen burger te zijn van een staat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of een familielid van burgers van deze landen op wie het burgerregime van de Unie van toepassing is.
 • Niet illegaal op Spaans grondgebied te zijn.
 • Geen strafblad te hebben in Spanje of in hun vorige landen van verblijf (5 jaar eerder) voor misdaden onder de Spaanse wet.
 • Niet te zijn verboden Spanje binnen te komen en niet te worden geweigerd om de territoriale ruimte binnen te komen van landen waarmee Spanje een overeenkomst in die zin heeft gesloten.
 • Beschikken over de nodige financiële middelen om de kosten van hun verblijf en terugkeer en, in voorkomend geval, die van hun gezinsleden te dekken, in overeenstemming met de volgende bedragen

– Voor hun maandelijkse ondersteuning, 400% van de IPREM. (Maandelijkse IPREM in het jaar 2021 is € 564,90, dus als we het vermenigvuldigen met 4 en we berekenen het totale bedrag voor het hele eerste jaar van ingezetenschap, zou het bedrag € 27.115,20 zijn voor de aanvrager).

– Voor de ondersteuning van elk van hun familieleden, 100% van de IPREM. (100% van de IPREM in 2021 is € 564,90, dus als we het vermenigvuldigen met 12 maanden voor het eerste jaar van ingezetenschap, zou het jaarlijkse bedrag € 6.778,80 zijn per lid van het gezin dat economisch afhankelijk is van de aanvrager).

 • Om een openbare of particuliere ziektekostenverzekering te hebben bij een verzekeringsmaatschappij die gemachtigd is om in Spanje actief te zijn.
 • Niet te lijden aan een van de ziekten die ernstige gevolgen voor de volksgezondheid kunnen hebben in overeenstemming met de bepalingen van de Internationale Gezondheidsregeling van 2005.
 • Niet, in voorkomend geval, binnen de termijn van de verbintenis om niet naar Spanje terug te keren die de vreemdeling heeft aangenomen bij deelname aan een programma voor vrijwillige terugkeer.

- Procedure om de niet-lucratieve verblijfsvergunning in Spanje te krijgen:

Britse burgers die een tijdelijke niet-lucratieve verblijfsvergunning in Spanje willen aanvragen, moeten dit doen via het Spaanse consulaat dat overeenkomt met hun huidige woonplaats.

Er zijn drie Spaanse consulaten in het Verenigd Koninkrijk, een in Londen, een andere in Manchester en een andere in Edinburgh. Afhankelijk van de provincie waarin de aanvrager woont, kan hij / zij naar een van deze consulaten gaan. Afspraken zijn vereist en uw Spaanse advocaten kunnen een afspraak maken voor de aanvrager en hun familieleden bij het juiste Spaanse consulaat.

Het Spaanse consulaat regelt een tijdelijk visum voor drie maanden voor de aanvrager en zijn familieleden om hun verblijfsvergunning in Spanje aan te vragen en te verkrijgen. De documentatie moet worden voorgelegd aan het Spaanse consulaat en zij zullen het naar Spanje sturen, zodat de bijbehorende dienst vreemdelingenzaken over de aanvraag kan beslissen. De termijn voor het oplossen van de aanvraag is drie maanden en als de administratie niet binnen deze termijn reageert, zal het duidelijk zijn dat de aanvraag is afgewezen. Als het verblijfsvisum wordt verleend, heeft de aanvrager een maand vanaf de kennisgeving om het persoonlijk op te halen. Als ze dit niet doen, zullen ze ervan uitgaan dat ze afstand hebben gedaan van het verleende visum en wordt de procedure gesloten.

Zodra het visum is verzameld, moet de aanvrager Spanje binnenkomen binnen de geldigheidsduur van het visum, die in geen geval langer zal zijn dan drie maanden. De initiële tijdelijke verblijfsvergunning is een jaar geldig en is geldig vanaf de datum van binnenkomst in Spanje. Binnen een maand na binnenkomst in Spanje moet de aanvrager persoonlijk de identiteitskaart van de buitenlander aanvragen bij de immigratiedienst of het politiebureau in de provincie waar de vergunning is verwerkt.

Op het moment van het proces van het nemen van vingerafdrukken moet de aanvrager zijn/haar paspoort of reisdocument tonen en de volgende documenten verstrekken:

 • Aanvraag van de kaart, op het officiële formulier
 • Bewijs van betaling van de belasting.
 • Drie recente kleurenfoto's, witte achtergrond, paspoortformaat.

- Documentatie te verstrekken bij de aanvraag van de niet-lucratieve tijdelijke verblijfsvergunning.

In het algemeen moeten kopieën van de documenten worden verstrekt en moeten de originelen worden getoond op het moment van indiening van de aanvraag. De officiële documenten uit het Verenigd Koninkrijk moeten officieel in het Spaans worden vertaald en ze moeten worden gelegaliseerd bij de apostel van Den Haag. Uw advocaat kan de genoemde legalisatie en vertaling op documenten krijgen.

De te verstrekken documentatie is de volgende:

 • Aanvraagformulier voor een verblijfsvisum in tweevoud, naar behoren ingevuld en ondertekend door de aanvrager of zijn / haar wettelijke vertegenwoordiger in het geval van kinderen. (We kunnen het genoemde formulier vooraf invullen).
 • Paspoort of reisdocument, erkend als geldig in Spanje, geldig voor ten minste één jaar.
 • Strafbladcertificaat of gelijkwaardig document afgegeven door de autoriteiten van het land van herkomst of van het land of de landen waar de aanvrager(s) de afgelopen vijf jaar hebben verbleven.
 • Documentatie waarin wordt bevestigd dat zij over financiële middelen beschikken voor de periode waarvoor zij een aanvraag indienen. Dit kan worden geaccrediteerd met elk bewijsmiddel, inclusief de presentatie van eigendomsbewijzen, P60's of belastingaangiften, bankafschriften, gecertificeerde cheques of creditcards vergezeld van een bankcertificaat dat het beschikbare bedrag als krediet op de kaart accrediteert, enz.
 • Documentatie ter erkenning van de beschikbaarheid van een medische verzekering
 • Medisch certificaat volgens de International Health Regulation van de Wereldgezondheidsorganisatie.

- Algemene opmerkingen over de niet-lucratieve tijdelijke verblijfsvergunningen in Spanje.

De tijdelijke vergunningen worden gegeven voor een initiële periode van 1 jaar, hoewel ze kunnen worden verlengd met de overeenkomstige verlengingsaanvraag in Spanje. De eerste verlenging zou voor een periode van 2 jaar zijn. Aan het einde van de genoemde verlengingsperiode kunnen de aanvrager(s) een tweede verlenging in Spanje aanvragen. Wanneer de genoemde periode is afgelopen, heeft de aanvrager 5 jaar verblijf in Spanje, zodat ze vervolgens hun permanente verblijfsvergunning kunnen aanvragen.

De niet-lucratieve tijdelijke verblijfsvergunning staat de aanvrager niet toe om in Spanje te werken, dus in het geval dat er burgers zijn die hier willen werken, moeten ze de bijbehorende lucratieve verblijfsvergunning in Spanje aanvragen.

Spanish Property Choice kan een professionele advocaat aanbevelen die een complete juridische service biedt aan Britse burgers die een verblijfsvergunning in Spanje willen krijgen, en kan helpen bij het verkrijgen van de bijbehorende afspraken in het Spaanse consulaat, het voorbereiden van de nodige documentatie in het VK en in Spanje en het verkrijgen van de bijbehorende T.I.E. kaarten in Spanje. Onze aanbeveling is gebaseerd op feedback van onze klanten die gebruik hebben gemaakt van hun diensten.

E-mail ons op: stephen@spanishpropertychoice.com

Spanish Property Choice heeft alles in het werk gesteld om de informatie met betrekking tot deze informatie te verkrijgen van externe bronnen die betrouwbaar worden geacht. We kunnen echter niet de volledige juistheid ervan garanderen, onder voorbehoud van fouten, weglatingen en andere voorwaarden. Deze informatie is verstrekt door een wettelijke vertegenwoordiger op 12 februari 2021 en wordt vanaf deze datum als correct beschouwd, maar kan op elk moment veranderen, dus we raden u aan contact op te nemen met een wettelijke vertegenwoordiger om eventuele bijgewerkte status te verduidelijken. Als u met onze wettelijke vertegenwoordiger wilt spreken, stuur dan een e-mail naar thegarners@spanishpropertychoice.com en wij brengen u in contact met de mensen die op de hoogte zijn.

Automatische vertaling